وبلاگ

اردیبهشت ۱۳۹۶

ایمنی در برابر مواد سمی

درک وفهم بر چسب های مواد سمی

نکات کلیدی: پرچسب های روی مواد سمی شامل اطلاعات ایمنی مهمی هستند. پیش از هر بار استفاده از یک ماده ی سمی باید برچسب روی آن را مطالعه کنید. در صورت متوجه نشدن یک برچسب ،از فرد [...]

محافظت از ماسک ایمنی

چگونه از ماسک ایمنی خود نگهداری کنید

      نکات کلیدی: ماسک خود رادر شرایط عملیاتی خوب نگهداری کنید و آن را تمیز کنید. پیش از و پس از هر بار استفاده ،ماسک خود را بررسی کنید واز تمیز بودن و سالم بودن آن اطمینان [...]

نگرش ﻓﻨﻰ و روش ﻫﺎى آزﻣﻮن ﮐﻔﺶ

  آزﻣﻮن ﻫــﺎی زﯾــﺎدی ﺑــﺮای ارزﯾﺎﺑــﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫــﺎی ﻓﻨــﯽ ﮐﻔﺶ وﺟــﻮد دارﻧــﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿــﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻔﺶ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ . ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه ای ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ا ﻧﺪ ﮐﻪ [...]

بهمن ۱۳۹۵

علائم ، تابلو ها و تجهیزات ترافیکی

نصب علائم واضح و موثر از جمله ضرورتهای مهندسی راه و ترافیک به منظور بهره وری مناسب از راههای موجود کشور محسوب می شود. جاده ایکه دارای علائم کم و نامناسب است بعنوان یک راه [...]

اهمیت تجهیزات حفاظت فردی

بسیاری از کارفرمایان، به وظایف اولیه خود در رابطه با فراهم نمودن تجهیزات حفاظت فردی (PPE) در سر کار، آگاه هستند ولی آیا آنها واقعا ارزش و اهمیت لباس کار را در حفظ ایمنی [...]

آشنائی با وسایل حفاظت فردی

یکی از راه های پیشگیری حوادث کارگری و بیماری های شغلی استفاده کارگران از وسائل حفاظت فردی مثل لباس کار ، پیش بند ، کلاه ایمنی ، عینک حفاظتی ، ماسک جوشکاری ، ماسک [...]

تجهیزات حفاظت فردی

تجهیزات حفاظت فردی الف – کلیات: تجهیزات حفاظت فردی به سه منظور استفاده می­شود: ۱٫     به عنوان مکمل اقدامات اساسی ایمنی بر روی محیط و پیرامون فرد و آنچه که در اختیار دارد. ۲٫     به عنوان ابزار کار [...]