دستکش عایق برق
نمایش 11 محصول از 11 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • ﺗﻠﻤﺒﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮑﯽ دﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎی ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺮق ، رگلتکس – REGELTEX ، دستکش عایق برق ، رنگ سفید ، ساخت فرانسه

  ۱,۳۳۷,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۳۷,۰۰۰ تومان
 • دستکش چرمی محافظ دستکش عایق برق ، سالس بوری – SALSBURY ، دستکش عایق برق ، رنگ زرد ، ساخت آمریکا

  ۷۲,۱۰۰ تومان
  ۷۲,۱۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس سه – ۳ ،سی هزار – ۳۰۰۰۰ولت ، رگلتکس -REGELTEX ، دستکش عایق برق ، رنگ سبز ، ساخت فرانسه

  ۹۹۳,۰۰۰ تومان
  ۹۹۳,۰۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس یک – ۱ ، ده هزار – ۱۰۰۰۰ ولت ، رگلتکس -REGELTEX ، دستکش عایق برق ، رنگ سفید ، ساخت فرانسه

  ۶۸۰,۰۰۰ تومان
  ۶۸۰,۰۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس دو – ۲ ، بیست هزار – ۲۰۰۰۰ ولت ، رگلتکس -REGELTEX ، دستکش عایق برق، رنگ زرد ، ساخت فرانسه

  ۸۱۶,۰۰۰ تومان
  ۸۱۶,۰۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس صفر- ۰ ، پنج هزار – ۵۰۰۰ ولت ، رگلتکس -REGELTEX ، دستکش عایق برق، رنگ زرد، ساخت فرانسه

  ۴۷۶,۰۰۰ تومان
  ۴۷۶,۰۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس سه – ۳، ۳۰۰۰۰ ولت، السک – ELSEC ، دستکش عایق برق ، رنگ کرم

  ۱,۳۲۹,۴۰۰ تومان
  ۱,۳۲۹,۴۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس دو – ۲، ۲۰,۰۰۰ ولت، السک – ELSEC ، دستکش عایق برق ، رنگ کرم

  ۸۶۰,۲۰۰ تومان
  ۸۶۰,۲۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس یک ۱۰۰۰۰ ولت – ۱، السک – ELSEC ، دستکش عایق برق ، رنگ کرم

  ۷۸۲,۰۰۰ تومان
  ۷۸۲,۰۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس صفر – ۰، ۵۰۰۰ ولت، السک – ELSEC ، دستکش عایق برق ، رنگ کرم

  ۶۲۵,۶۰۰ تومان
  ۶۲۵,۶۰۰ تومان
 • دستکش عایق برق کلاس صفر صفر – ۰۰، ۲۵۰۰ ولت ، السک – ELSEC ، دستکش عایق برق ، رنگ کرم

  ۵۴۷,۴۰۰ تومان
  ۵۴۷,۴۰۰ تومان