حداقل و حداکثر ارتفاع استاندارد استفاده از کمربند ایمنی

خطر همیشه در کمین کسانی است، که در ارتفاع کار می‌ کنند. سقوط از ارتفاع کم، آسیب‌ های جزیی و یا شکستگی قسمت‌‌ هایی از بدن را درپی دارد، اما در صورت سقوط از ارتفاع زیاد، خطر مرگ فرد را تهدید…

تجهیزات ایمنی کارگاه ( چک لیست لوازم ایمنی مناسب کارگاه)

تمام کارکنان کارگاه باید از چک لیست تجهیزات ایمنی کارگاه که نقش حیاتی در حفظ ایمنی دارند و همچنین دستورالعمل ایمنی در کارگاه اطلاعات و دانش کافی داشته باشند. تجهیزات ایمنی کارگاه نقش مهمی را…