مرور رده

محصولات حوزه ی ایمنی

ماسک طلقی صورت چیست؟

اگر بخواهیم جواب کوتاهی برای سؤال ماسک طلقی صورت چیست؟ پیدا کنیم، باید بگوییم ماسک طلقی یا همان شیلد صورت، نوعی محافظ است که از نفود انواع میکروب و باکتری بر صورت جلوگیری می­کند. با این حال…

نگرش ﻓﻨﻰ و روشﻫﺎى آزﻣﻮن ﮐﻔﺶ ایمنی

آزمون‌ها و استاندارهای مورد استفاده برای بررسی کفش ایمنی: آزﻣﻮن ﻫــﺎی زﯾــﺎدی ﺑــﺮای ارزﯾﺎﺑــﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫــﺎی ﻓﻨــﯽ ﮐﻔﺶ وﺟــﻮد دارﻧــﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿــﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻔﺶ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ…